Административният съд се произнесе в полза на разширението на производството на „Полисан“

Административен съд – Русе отхвърли оспорването на ПП „Зелените“ и Екосдружение „Дунавски регион“ по адм.дело № 296/2015 г. срещу Решение № РУ 2-2/2015 г. на Директора на РИОСВ – Русе в частта, в която е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение на “Полисан” АД за увеличаване капацитета на съществуващата инсталация за производство на гудрон и битум.

По делото, в открити съдебни заседания, бяха изслушани назначените в комплексната съдебно-техническа експертиза вещи лица. Съдът съобрази всички поставени от страните въпроси към специалистите, изследвали компонентите въздух, подпочвени води и статут на територията. Аналитичните изводи на експертите посочиха, че индустриалните източници от производствената площадка на „Полисан“ АД не оказват влияние на качеството на атмосферния въздух и водите в региона. Това се казва в съобщение на пресцентъра на Административния съд в Русе.

Със същия съдебен акт съдът отмени Решението по оценка и въздействие върху околната среда на Директора на РИОСВ – Русе в частта, в която не е одобрено изграждането на нов комплекс „Хидрокрекинг“. С Решението си съдът върна преписката на административния орган за продължаване на производството при спазване на дадените от закона указания.

Съдът намира, че изложените от административния орган мотиви са необосновани, поради което решението в тази част е материално незаконосъобразно и следва да бъде отменено. В тази връзка съдът връща делото на административния орган за продължаване на производството по издаване на решение по ОВОС за второто инвестиционно предложение. Съдът намира, че предвид измененията в Закона за опазване на околната среда, “Полисан” АД следва да изготви оценка за рисковете от големи аварии и планираните мерки и средства за предотвратяване, контрол и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда, както и да оцени безопасните разстояния на предприятието до жилищни райони, съседни предприятия и обекти, които могат да бъдат източник на голяма авария и да предизвикат ефект на доминото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Пълният текст на решението може да бъде прочетен тук: http://212.25.36.11:8080/s/0061d815/29691216.htm

Вашият коментар